background

Rechten van de

… en plichten

sportvrijwilliger


Sedert 3 juli 2005 is er de wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (hierna de “Vrijwilligerswet” genoemd). Deze wet werd op 29 augustus 2005 gepubliceerd en trad in werking op 1 augustus 2006.
De bepalingen rond aansprakelijkheid en verzekering traden pas in werking vanaf 1 januari 2007.

Gezien vele van onze clubs vaak een beroep doen op vrijwilligers en aansluitend op onze infosessie van juli 2006 willen we hier nog even het één en ander op een rijtje zetten.

Een interessante en leerrijke infobrochure, samengesteld door de Vlaamse Sportfederatie, kan je hier downloaden.
Meer en actuele informatie kan je vinden op http://www.vrijwilligersweb.be/wetgeving.htm
Informatie voor de sportvrijwilliger van JKA Vlaanderen: klik hier.


Enkele wettelijke definities


Onder vrijwilligerswerk moet worden verstaan elke activiteit

Vrijwilliger is elke natuurlijke persoon die een activiteit uitoefent zoals hierboven omschreven.


Club weetjes

Er zijn enkele wettelijke verplichtingen waaraan de club moet voldoen. We sommen ze even op voor u:

1. Informatieplicht van de club

a. Doelstelling van de club
b. Juridisch statuut van de club (FV / vzw,…)
c. Identiteit (ingeval van feitelijke vereniging = FV) van de verantwoordelijke(n)
d. Afgesloten verzekeringscontract
e. Eventuele andere risico dekking
f. Vergoedingspolitiek
g. Geheimhoudingsplicht

Een aantal manieren om aan deze informatieplicht te voldoen zijn: deze informatie te verspreiden via de website van de sportclub, via het clubblad, afficheren in het clublokaal,… Hier kan je een document downloaden houdende de informatie-plicht. Je moet enkel nog de gegevens van je club invullen en het op de voor uw club gepaste manier verspreiden.


2. Aansprakelijkheid van de club - Verzekeringsplicht

De wet legt de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger tijdens de uitvoering van de activiteiten bij de club, tenzij de vrijwilliger een grove fout maakt, bedrog pleegt, een her-haalde fout (moet de club kunnen bewijzen) maakt die dan uiteindelijk schade veroorzaakt. Hiervoor legt de wet een verzekeringsplicht op aan alle organisaties. Via de verzekeringspolissen bij de federatie is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor het vrijwilligerswerk (zowel voor vergunninghouders als niet-vergunninghouders) in uw club geregeld. De vrijwilligers zijn daarenboven eveneens verzekerd tegen lichamelijke ongevallen die hen overkomen tijdens het vrijwilligerswerk voor uw club.


3. Vergoedingen voor vrijwilligers.
Het belangrijkste kenmerk van het vrijwilligerswerk is de onbezoldigdheid. Dit betekent dat de vrijwilliger zich “gratis” inzet voor een club. De club kan voorzien in een onkostenvergoeding hetzij forfaitair hetzij reëel.


Vrijwilliger weetjes


1. U wordt geïnformeerd door de club waarbij u helpt.
a. Doelstelling van de organisatie
b. Juridisch statuut van de organisatie
c. Identiteit (ingeval van feitelijke vereniging = FV) van de verantwoordelijke(n)
d. Afgesloten verzekeringscontract
e. Eventuele andere risico dekking
f. Vergoedingspolitiek
g. Geheimhoudingsplicht
Op volgende wijze kan deze informatie u bezorgd worden: via de website van de sportclub, via het clubblad, door affichage in het clublokaal, …


2. Aansprakelijkheid van de organisatie - Verzekeringsplicht
De wet legt de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger tijdens de uitvoering van de activiteiten bij de club, tenzij de vrijwilliger een grove fout maakt, bedrog pleegt, een herhaalde fout (moet de club kunnen bewijzen) maakt die dan uiteindelijk schade veroorzaakt. Hiervoor legt de wet een verzekeringsplicht op aan alle organisaties.


3. Vergoedingen voor vrijwilligers.
Het belangrijkste kenmerk van het vrijwilligerswerk is de onbezoldigdheid. Dit betekent dat de vrijwilliger zich “gratis” inzet voor een organisatie. De organisatie kan wel voorzien in een kostenvergoeding hetzij forfaitair hetzij reëel.

Fiscaal en sociaal aspect.
De kostenvergoedingen zijn niet belastbaar gezien het terugbetalingen zijn van voorgeschoten kosten.
Voor een forfaitaire kostenvergoeding is een wettelijk maximum per dag en per jaar bepaald en dit mag niet overschreden worden. Zie hiervoor.
Ook voor verplaatsingen is een maximumbedrag per km vastgelegd, voor 2007 is dit 0,2903 euro / km
Deze maximumbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. U kan ze terugvinden op de vrijwilligers site.

Uitkeringsgerechtigden: werklozen, bruggepensioneerde, arbeidsongeschikten, … kunnen mits het naleven van een aantal basisvoorwaarden aan vrijwilligerswerk doen zonder hierbij hun uitkering te verliezen. Lees hierover meer in de infobrochure.