background

Info in verband met de Verzekeringen

 

Identiteit en polissen

 

Verzekeringsmaatschappij : NV AG INSUARANCE
Verzekeringsnemer : Vlaamse Karate Federatie vzw, Tarbotstraat 1, 9000 Gent
Makelaar: NV PALMERS, Dorpsstraat 32, 3590 Diepenbeek.
Polisnummers: 99087794/03, 99087793/07 en 99022121/20

 

 

Wat en wie is verzekerd ?

 

Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen van de sportfederatie, haar bestuurders, haar personeel, haar aangestelde(n), haar aangesloten clubs, al diegenen die een bepaalde taak krijgen toegewezen en in ondergeschikt verband staan en zelfs de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten, ingericht door de federatie of haar aangesloten leden en de vzw’s of feitelijke verenigingen opgericht in de schoot van de federatie en van haar clubs.

 

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid

 

Voor schade die aan derden, met uitsluiting van de sportfederatie en de aangesloten clubs, wordt veroorzaakt en waarbij de aansprakelijkheid bewezen is. Sportbeoefenaars worden tegenover elkaar als derden beschouwd.

Verzekerde bedragen:
- Lichamelijke schade: max. 2.500.000 EUR per slachtoffer en 5.000.000 EUR per schadegeval
- Stoffelijke schade: max. 620.000 EUR per schadegeval

 

Waarborg lichamelijke ongevallen

 

Lichamelijk ongeval: een plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk letsel of de dood veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer.

 

1° een kapitaal van 8.500 EUR bij overlijden uiterlijk tot 3 jaar na het ongeval, van aangesloten leden of niet-leden bij sportpromotionele acties, die de volle leeftijd van 5 jaar op datum van het ongeval hebben bereikt of ouder;

2° een kapitaal van 35.000 EUR bij een blijvende arbeidsongeschiktheid van 100 percent, uiterlijk tot 2 jaar na het ongeval, uitkeerbaar in verhouding tot de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid krachtens de officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit volgens het Regentsbesluit van 12 februari 1946. Alle aangesloten leden en nietleden bij sportpromotionele acties, moeten de genoemde waarborg kunnen genieten tot de leeftijd van 65 jaar op de datum van het ongeval;

3° een dagvergoeding van minstens 30 EUR gedurende twee jaar tijdelijke arbeidsongeschiktheid, indien wordt aangetoond dat er enerzijds een verlies van beroepsinkomsten bestaat en dat er anderzijds geen enkel recht op vergoedingen krachtens de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering is.
Er wordt bij sportpromotionele acties geen dagvergoeding uitbetaald aan leden of niet-leden boven de 65 jaar;

4° de terugbetaling van alle door het RIZIV erkende prestaties voor medische verstrekkingen ten belope van het verschil tussen 100 percent van het RIZIV-tarief en het tarief voor de tegemoetkoming van het ziekenfonds gedurende een periode van twee jaar.

5° de vervoerskosten van het slachtoffer, die op dezelfde wijze vergoed worden als bepaald in de arbeidsongevallenwet;

6°een bedrag van 620 EUR per ongeval in aanvulling van het RIZIV- barema, inclusief tussenkomst voor geneesmiddelen waarvoor geen mutualiteitstussenkomst is voorzien, inclusief tussenkomst voor bandages, braces en verbanden waarvoor geen mutualiteitstussenkomst is voorzien.

7° Een bedrag van 8.500 EUR bij overlijden, uiterlijk tot 2 jaar na het ongeval, voor kinderen die de volle leeftijd van 5 jaar niet hebben bereikt op datum van het ongeval, ter dekking van de werkelijk gemaakte begrafeniskosten.

 

 

De waarborgen van dit contract voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2009.


Deze verzekering geldt voor alle activiteiten van de sportvereniging en haar clubs, zoals sportmanifestaties, trainingen, vergaderingen, zowel voor de landelijke georganiseerde sportverenigingen als voor het overkoepelend orgaan. Ze geldt tevens voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de weg van huis naar deze activiteiten en terug, tijdens verplaatsingen te voet of met gelijk welk vervoermiddel. Ze geldt zowel voor reizen in het buitenland als in het binnenland.
In de verzekering is begrepen, alle ongevallen die zich voordoen in de kleedkamers, douches en andere sportinstallaties van de club, eveneens deze veroorzaakt door het gebruik van materiaal. Spierletsels, verstikking, verdrinking, vergiftiging door eten bij vergissing van verdorven voedsel, beten van insecten, eveneens ongevallen door aanslagen waardoor lichamelijke letsels worden veroorzaakt zijn in de verzekering begrepen.

 

De waarborg verzekert de schade die zich in de gehele wereld heeft voorgedaan in het kader van de verzekerde activiteiten van de in België gelegen exploitatiezetels. Voor activiteiten buiten Europa moet de schriftelijke aanvaarding van de verzekeringsmaatschappij gevraagd worden.

 

Brand en ontploffing is eveneens gedekt met uitsluiting van hetgeen kan verzekerd worden door de afdeling "Verhaal van de derden" van de brandpolis.