background

Clubverandering / transfer (*)

 

Het standaardformulier voor clubverandering (=transferfomulier) kan je opvragen bij uw clubsecretaris of op het bondssecretariaat of downloaden via onze website.

 

Artikel 1 - Inschrijving.

De karateka schrijft zich in, in een club naar keuze.

 

Artikel 2 - Clubverandering tengevolge van vrijwillige transfer.

Gedurende een volledig sportseizoen (september tot en met augustus) kan men vrij transfereren.
Elke clubverandering gebeurt schriftelijk (per fax of per e-mail) aan de opgezegde club en aan de sportfederatie. De brief heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze schriftelijke melding.
Dit betekent dat betrokkene vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze schriftelijke melding valt onder het administratief lidmaatschap van de nieuwe club.
Gedurende een volledig sportseizoen (september tot en met augustus) kan men maximaal 1 maal van club veranderen overeenkomstig artikel 2.

 

Artikel 3 - Clubverandering tengevolge van ontslag.

Indien men ontslagen wordt uit een club, dan kan men binnen een termijn van 1 maand en mits aangetekend schrijven naar de federatie, van club veranderen. Zoniet blijft men voor de VKF administratief lid van die club voor dat sportseizoen.
De karateka kan trainen in een andere club op voorwaarde dat zijn VKF-vergunning in orde is.

 

Artikel 4 - Inschrijving en deelname aan competities.

Inschrijving aan competities is enkel mogelijk mits akkoord van de club waarvan men administratief lid is.
Deelname aan competities is enkel mogelijk onder de naam van de club of organisatie waarvan men administratief lid is.

 

Artikel 5 - Clubverandering wegens stopzetting club.

Indien de werking van een club wordt stopgezet, zijn de leden van die club vrij om te transfereren. Een individuele aansluiting (aansluiting zonder club) is niet mogelijk.

 

Artikel 6 - Aansluiting na 1 jaar inactiviteit.

Elke karateka is, na 1 sportjaar inactiviteit, vrij aan te sluiten bij een club naar keuze.

 

 

(*)Overeenkomstig het huishoudelijk reglement VKF