background

JKA in België

 

  1. Vanwaar komen we?
  2. Waar staan we?
  3. Waar naartoe?

 

 

Vanwaar komen we?

 

Historiek

 

Over de geschiedenis van karate in België voor 1965 zijn weinig precieze gegevens bekend. Karatebeoefenaars verenigden zich binnen de Belgische Judo Bond. Na 1965 begon karate een eigen plaats te veroveren in ons land. Hieronder een overzicht:


’65

In de schoot van de Belgische judobond wordt een afdeling karate opgericht: de Belgische Karate Associatie (BKA).

’67

Miyazaki Shihan komt naar België.

’69

Miyazaki Shihan richt totaal onafhankelijk van de judobond en de BKA, de Union Belge de Karaté - Belgische Karate Vereniging (UBK-BKV) op. Deze vereniging was uitsluitend samengesteld uit clubs die de JKA karate beoefenden. Zij sloot zich op internationaal niveau aan bij de World Karate Federation ( WKF) en de All European Karate Federation (AEKF) en de Japan Karate Assocation (JKA).

’70

De BKA verlaat de Belgische Judobond. Zodoende ontstaan er twee Belgische karate federaties:

  • De BKA is lid van de European Karate Union (EKU: all styles) en de World Union of Karate-do Organisation (WUKO).
  • De UBK-BKV is lid van de AEKF: enkel Shotokan stijl en de WKF.

 

Om als UBK-BKV een sterkere politieke positie te kunnen innemen, kunnen andere traditionele stijlen aansluiten. De UBK-BKV wordt traditioneel multistijl.

’77

Een regionalisering dringt zich op:
Aan Vlaamse zijde krijgen we de Belgische Karate Vereniging (BKV) en aan Franstalige zijde de Union Belge de Karaté (UBK). De nationale koepel krijgt de naam Belgian Amateur Karate Federation (BAKF).

’79

Een naamsverandering is noodzakelijk:

  • De BKV wordt voortaan de Vlaamse Karate Vereniging (VKV) en de UBK wordt de Union Francophone de Karaté (UFK) genoemd. De overkoepelende nationale organisatie blijft de BAKF.
  • Er wordt bewust gekozen voor de naam “Vlaamse Karate Vereniging” en Belgian Amateur Karate Federation en niet voor de naam “JKA…”, omdat de ‘J’ te sterk verwijst naar Japan (het lijkt alsof het beleid bepaald wordt door Japanners). Naar de overheid toe zou dit op dat moment een slechte indruk geven.
  • De Belgische Karate Associatie (=BKA) splitst zich op in de Vlaamse Karate Associatie (=VKA) en de Association Francophone de Karaté (=AFK).

’84

Onder steeds toenemende druk van de overheid (BLOSO) wordt een fusieprotocol ondertekend tussen de VKA en de VKV. De Vlaamse koepelorganisatie Vlaamse Karate Federatie (=VKF) krijgt vorm.

’85

De VKF wordt door BLOSO als enige karatefederatie in Vlaanderen erkend en gesubsidieerd.
De VKA en de VKV blijven alsnog bestaan. Het enige argument dat door BLOSO wordt aanvaard voor het voortbestaan van beide afzonderlijke organisaties is het stijlgebonden verschil in wedstrijdvorm (respectievelijk Sanbon en Ippon).

’93

Overlijden Miyazaki Shihan
Oprichting JKA Belgium om de continuïteit te verzekeren van het levenswerk van Miyazaki Shihan en de ontwikkeling op nationaal en internationaal vlak van de karate zoals hij ons dit aanleerde.

’95

Binnen het bestuur van de VKA ontstaat een vertrouwenscrisis. Dit heeft ernstige repercussies op de werking binnen de VKF. Eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken worden in vraag gesteld en niet meer gerespecteerd.

’00

De spanningen binnen de VKF worden onhoudbaar. Zowel de VKA als de VKV beslissen hun eigen weg te gaan en vragen erkenning en subsidiëring aan bij BLOSO. Doordat een nieuw decreet tot erkenning en subsidiëring van sportfederaties werd uitgevaardigd is dit mogelijk. Beide federaties worden erkend en gesubsidieerd.
De VKV wenst te bewijzen dat haar identiteit waardevol genoeg is om als “traditionele” federatie te kunnen aanvaard worden. Er wordt een project gestart binnen de VKV om “traditionele” karate te definiëren en de verschillende traditionele karatescholen binnen de VKV te profileren.

’01

Door aanpassingen aan het nieuwe decreet kan er slechts één karatefederatie in Vlaanderen meer erkend en gesubsidieerd worden door BLOSO. Voorwaarde tot erkenning is onder meer dat er een link moet zijn met een karate federatie op wereld niveau (WKF = de vroegere WUKO) die aangesloten is bij de Association Générale des Fédérations Internationales de Sports (AGFIS).
Via de Belgische Karate Federatie (BKF) voldoen beide Vlaamse karate federaties aan de voorwaarden. Maar BLOSO wenst niet te kiezen en dwingt de VKA en de VKV opnieuw tot samenwerking.

’02

De VKA en de VKV slagen erin om tot een vernieuwde samenwerking te komen binnen VKF.

 

Top

 

Waar staan we?

 

VKF versus JKA

 

De Vlaamse Karate Federatie vzw is de enige erkende en gesubsidieerde (door BLOSO) karateorganisatie in Vlaanderen.
Alle clubs van de VKA en de VKV zijn automatisch ook lid van de vzw VKF. Dit betekent dat ook de VKV clubs, die zich kenbaar maken als lid van de VKF, eventueel in aanmerking kunnen komen voor een erkenning of subsidiëring door de provincie, door de gemeente ….

Via de aansluiting bij de VKF, de Vlaamse vleugel van de Belgische Karate Federatie vzw, blijven de kansen van onze topkarateka’s voor deelname aan nationale en internationale competities gevrijwaard en altijd verdedigbaar.

De JKA in Vlaanderen (en ook in België) heeft een duidelijke eigenheid maar wordt in de Vlaamse karatewereld noch daarbuiten op die manier gezien. Naar buiten uit treedt zij onvoldoende op als JKA. Voor de overheid (BLOSO) vormt de promotie van een karateschool binnen de VKF geen enkel probleem.

Aangezien het overgrote deel van de clubs JKA clubs zijn lijkt het noodzakelijk alle beschikbare energie aan te wenden voor de uitbouw van een geprofileerde JKA identiteit in Vlaanderen.


Profilering.

We willen duidelijk herkenbaar naar buiten komen met wie we zijn en waarvoor we staan!

 

Daarom JKA Vlaanderen.

 

Top


Waar naartoe?

 

De JKA organisatiestructuren.

 

JKA Belgium.

 

Na het overlijden van Miyazaki Shihan vonden enkele van zijn leerlingen (Dirk De Mits, Sergio Gneo, Raymond Honoré, Jacques Van Lerberghe en Philippe Wattieaux) het nodig om

 

 

Hiertoe richtten zij de vzw JKA Belgium op.

 

Niet alleen op nationaal, maar ook op Europees vlak speelde JKA Belgium een belangrijke rol.
In 1992 slaagde Miyazaki Shihan erin, met de medewerking van Sergio Gneo en Dirk De Mits, om JKA Europe op te richten.
Kort daarna overleed de Sensei. Dirk en Sergio bleven zich echter achter “zijn”
JKA Europe scharen en konden Sensei Enoeda overtuigen om hen hierin te helpen.
De eerste JKA Europe Cup werd in 1993 in België gehouden.

JKA Europe groeide uit tot een sterke Europese JKA organisatie waar de JKA World Federation meer en meer rekening mee houdt.

Wat enkele jaren geleden onvoorstelbaar was, werd dit jaar door JKA Europe gerealiseerd: enkele Europese hoofdlesgevers mogen in hun eigen federatie examen afnemen tot en met 3e Dan JKA. Zo ook onze nationale JKA verantwoordelijke graduatie, Sergio Gneo.

 

De bestaande vzw JKA Belgium ziet toe om de identiteit van de stijl (de waardebeleving, de martiale gedachte, de technische kwaliteit) te bewaren en te garanderen. Om die reden wil ze als hiërarchische stijlstructuur blijven bestaan en wijzigt haar naam in vzw JKA Belgium Academy.

 

Omdat de BAKF, oorspronkelijk het nationaal overkoepelend orgaan van de VKV en de UFK, meer en meer evolueert naar een overkoepelende nationale organisatie van twee regionale JKA vzw’s (VKV ~ JKA Vlaanderen en UFK ~ JKA Francophone), dringt een naamsverandering zich op: JKA Belgium.

 

Het is de bedoeling dat de vzw JKA Belgium het administratieve, organisatorische en competitieve beleid voert, terwijl de vzw JKA Belgium Academy zal waken over de technische kwaliteit van het JKA karate in België (waaronder instructie, graduatie, arbitrage).
Een goede samenwerking tussen beiden is essentieel voor de verdere groei van onze JKA karate in België. Hier is zeker een taak weggelegd voor de verantwoordelijken van beide vzw’s.

 

JKA Vlaanderen.

 

Op 12 december 2003 werd door de 10 verkozen bestuurders van de VKV beslist over te gaan tot de oprichting van de vzw JKA Vlaanderen.
Redenen hiertoe waren :

 

Het doel van JKA Vlaanderen is bij te dragen tot de vooruitgang van JKA karate in Vlaanderen en hoofdstedelijk gewest Brussel.

 

Top