background

Huishoudelijk reglement

 

  1. Hoofdstuk 1: algemeen
  2. Hoofdstuk 2: raad van bestuur
  3. Hoofdstuk 3: leden
  4. Hoofdstuk 4: rechten en plichten van de karateka
  5. Hoofdstuk 5: clubverandering (transfer)
  6. Hoofdstuk 6: technisch reglement
  7. Hoofdstuk 7: tuchtreglement
  8. Hoofdstuk 8: algemeenheden
  9. Hoofdstuk 9: nieuwe club
  10. Hoofdstuk 10: administratie

 

 

HOOFDSTUK 1 : ALGEMEEN.

1. Inleiding.

 

Dit Huishoudelijk Reglement regelt :

 

2. Taal.

 

Elk lid en ieder clublid gebruikt bij correspondentie met JKA Vlaanderen de Nederlandse taal evenals bij correspondentie tussen het lid en haar clubleden.

 

3. Definities.

 

Lid.

Elke club aangesloten bij JKA Vlaanderen is lid van de vzw JKA Vlaanderen.

 

Club.

Onder 'club' wordt begrepen een bij de JKA Vlaanderen vzw aangesloten club.

 

Karateka.

Onder 'karateka' wordt begrepen hij die houder is van een geldige vergunning bij de Vlaamse Karate Federatie vzw en clublid is (zie verder).

 

Clublid.

Onder 'clublid' wordt begrepen de karateka houder van een geldige vergunning bij de Vlaamse Karate Federatie vzw en die aangesloten is bij de werking van een club die tezelfdertijd aangesloten is bij de Vlaamse Karate Federatie vzw en bij de Vlaamse Karate Vereniging vzw. Deze definitie moet gezien in de brede zin van het woord en bedoelt niet alleen de echte leden van een club (bvb. in geval van een vzw) maar iedereen die zich verbonden heeft aan de specifieke karatewerking van een club (bvb, door een trainingskaart).

 

Onder 'zich verbonden hebben aan de specifieke karatewerking van een club' wordt begrepen:
zich verbonden hebben tot de werking van een lid van JKA Vlaanderen door vermelding van de naam van dit lid van JKA Vlaanderen op de aanvraag tot vergunning.
Deze verbinding blijft geldig zolang geen aanvraag tot verande¬ring van club, ingediend op de voorgeschreven wijze, aanvaard werd door de betreffende karateorganisatie.

 

Iemand wordt niet langer beschouwd als 'clublid'

 

Top

 

HOOFDSTUK 2 : RAAD VAN BESTUUR.

 

1. Samenstelling.

 

De raad van bestuur is samengesteld volgens de statuten van de vzw JKA Vlaanderen en in toepassing van de wet op de verenigingen zonder winstgevend oogmerk.
Leden van de raad van bestuur worden verder bestuurders genoemd.

 

2. Gedelegeerde bestuurders.

 

Volgende bestuurders worden gedelegeerd tot de vermelde functies.

 

De voorzitter.

De voorzitter roept de raad van bestuur samen.
De voorzitter zit de algemene ledenvergaderingen en de vergaderingen van de raad van bestuur voor. Hij voert de beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur uit. Hij zit de vzw JKA Vlaanderen voor en is de eerst geplaatste tussen zijn afgevaardigden. Hij behandelt de externe relaties van de vzw JKA Vlaanderen.

 

De ondervoorzitter.

De ondervoorzitter helpt niet alleen de voorzitter in zijn functie doch vervangt hem ook bij zijn afwezigheid of belet.

 

De secretaris-generaal.

De secretaris-generaal maakt de verslagen en de notulen op van de algemene vergaderingen en van de vergaderingen van de raad van bestuur en is verantwoordelijk voor de interne relaties binnen de vzw JKA Vlaanderen. Hij ondertekent samen met de voorzitter de notulen en legt ze ter goedkeuring voor op de volgende vergadering.

Een administratief secretaris kan de secretaris-generaal helpen in zijn functie. Eerstgenoemde kan hiervoor vergoed worden, maar is geen lid van de raad van bestuur en zijn functie brengt geen stemrecht mee.

 

De penningmeester.

De penningmeester behartigt de financiële belangen van de vzw JKA Vlaanderen. Hij zorgt voor de vorderingen van de sommen die men verschuldigd is aan de vzw. In overeenkomst met de raad van bestuur regelt hij de uitgaven en beheert de goederen van de vzw. Bij elke vergadering toont hij aan de raad van bestuur het financieel rapport, of telkens men hem erom verzoekt.
Hij zorgt voor de boekhouding van de uitgaven en inkomsten van de vzw.

 

De voorzitter, de secretaris-generaal en de penningmeester handelen de lopende zaken af, en brengen verslag uit aan de raad van bestuur.

 

3. Vertegenwoordiging van elke provincie in de raad van bestuur.

 

Binnen elke provinciale JKA werking wordt door de leden-clubs die tot die werking behoren een gedelegeerd bestuurder aangeduid om verkozen te worden als bestuurder van JKA Vlaanderen.

 

4. Leden.

 

De te verkiezen kandidaten voor de raad van bestuur JKA Vlaanderen:

 

5. Werkgroepen.

 

De raad van bestuur kan zich laten adviseren door raadgevers of werkgroepen.
De voorstellen van deze laatste kunnen enkel bekrachtigd worden op een vergadering van de raad van bestuur.

Directiecomité
Het directiecomité voert de beslissingen van de raad van bestuur uit en rapporteert enkel aan de raad van bestuur.

 

6. Functies.

 

Alle functies binnen de raad van bestuur worden bij eenvoudige meerderheid van de bestuurders toegewezen.

 

7. Commissies.

 

De raad van bestuur kan commissies oprichten.
Alle commissies van JKA Vlaanderen staan onder toezicht en gezag van de raad van bestuur JKA Vlaanderen.


8. Vergaderingen raad van bestuur.

 

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn in principe open, voor de afgevaardigden van haar leden.
Volgende punten gelden hierbij:

 

9. Financiële transacties.

 

Zijn gemachtigd:

Deeltransacties zijn niet toegelaten.

 

10. Commissarissen.

 

De commissarissen worden aangeduid door de algemene vergadering. Zij zien de rekeningen van de vzw na en brengen minstens éénmaal per jaar verslag uit tijdens de algemene vergadering.

 

Top

 

HOOFDSTUK 3 : LEDEN

 

De leden van de vzw JKA Vlaanderen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 

1. Administratief bestuur.

 

2. Briefwisseling.

 

 

3. Technisch bestuur.

 

 

Elke club staat onder de supervisie van een hoofdtrainer (HT).
De HT is een vergunninghouder die bij voorkeur aan één van volgende kwalificaties moet voldoen :
Diploma van TRAINER A of B van de Vlaamse Trainersschool (VTS - BLOSO) of een evenwaardig diploma (bvb. ADEPS) en over voldoende JKA kwaliteitsnormen beschikken.

 

De HT kan zich in de club laten bijstaan door hulptrainers en/of initiators.
De HULPTRAINER is een vergunningshouder bij voorkeur met een diploma zoals onder kwalificaties HT vermeld.
De INTITIATOR is een vergunningshouder bij voorkeur met het diploma initiator in jeugdsportbegeleiding (JSB)
De naam van de HT - aangesteld door het clubbestuur - wordt bekend gemaakt aan de VKF.

 

Wijziging van de hoofdtrainer.

 

Wanneer de hoofdtrainer de club verlaat, om welke reden ook, zijn alle leden vanaf dat ogenblik 2 maanden vrij om te transfereren naar een andere club van hun keuze. Bovendien moet men hiervan melding maken aan het secretariaat binnen de termijn van 1 maand.
De vervanging zal in een korte verklarende nota gemeld worden aan het secretariaat van de VKV. Deze nota zal de naam van de nieuwe hoofdtrainer en de ex-hoofdtrainer vermelden en moet door tenminste twee geregistreerde mandatarissen van het bestuur van de club, waaronder de voorzitter en de secretaris, ondertekend zijn. De transferperiode loopt vanaf de datum van kennisname van de vervanging op het secretariaat van de VKV.

 

4. Clubverantwoordelijke.

 

 

5. Algemeen.

 

Tegen elke aangesloten lid kan JKA Vlaanderen maatregelen treffen, indien het zich niet houdt aan de reglementen.

 

Top


HOOFDSTUK 4: RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KARATEKA.

 

Elke karateka moet drager zijn van een geldige vergunning VKF.

 

Elke karateka, ongeacht in welke hoedanigheid, moet drager zijn van een geldige vergunning om deel te nemen aan :

 

Inschrijving aan competities is enkel mogelijk mits akkoord van de club waarvan men administratief lid is.
Deelname aan competities is enkel mogelijk onder de naam van de club of organisatie waarvan men administratief lid is.

 

Clubverantwoordelijken en gelijkgestelden die het toenemen van het ledenaantal van de vereniging tegenwerken (personen zonder geldige vergunning aanvaarden als karateka enz.) verhinderen de groei en de goede werking van de vereniging. In die zin kan de raad van bestuur tegen deze personen sancties treffen.
Eveneens kan aan de betreffende club een boete opgelegd worden. Een raming van de gederfde vergunningsgelden wordt gemaakt en de boete bedraagt 2x dit bedrag.

 

In het bezit zijn van een geldige vergunning houdt automatisch in dat men valt onder de waarborg van de respectievelijke verzekeringspolis afgesloten door de vzw VKF.
De geldigheidsdatum van een vergunning blijft steeds op dezelfde jaarbasis behouden (bvb. een vergunning met geldigheidsdatum 31/08 blijft jaarlijks hernieuwbaar vóór 31/08). Behalve als bij betaling de geldigheidsdatum van de vergunning langer dan 6 maanden overschreden wordt.

 

Elke bestuurder van JKA Vlaanderen of zijn afgevaardigde kan de voorlegging van een vergunning vragen. Aan karateka’s waarvan de vergunning niet in orde is kan de deelname aan trainingen, wedstrijden en andere karateactiviteiten geweigerd worden.

 

Als er aanwijzingen zijn dat personen ongefundeerde aantijgingen of beschuldigingen uiten aan de federatie, haar bestuurders en/of vertegenwoordigers en aldus schade aanbrengen aan de organisatie, kan de aansluiting als karateka geweigerd worden.

 

Top

 

HOOFDSTUK 5 : CLUBVERANDERING (transfer)

 

JKA Vlaanderen aanvaardt elke transfer die volgens de statuten en/of reglementen verlopen van de karateorganisatie waarbij de karateka een vergunning heeft.

 

Top


HOOFDSTUK 6 : TECHNISCH REGLEMENT

 

Algemeen

Het technisch reglement van de vzw JKA Vlaanderen wordt bepaald door de vzw JKA Belgium Academy met statutennummer 1777298 of ondernemingsnummer 464177167.

 

Top


HOOFDSTUK 7 : TUCHTREGLEMENT

 

De behandeling van klachten en de eventuele toepassing van tuchtsancties worden volledig en exclusief geregeld door het tuchtreglement van de Vlaamse Karate Federatie vzw (VKF).

 

Top


HOOFDSTUK 8 : ALGEMEENHEDEN

 

Alle artikels treden in werking van zodra ze goedgekeurd zijn door de raad van bestuur.


Top

 

HOOFDSTUK 9 : NIEUWE CLUB

 

Voorwaarden tot aanvaarding van een nieuwe club.

 

Bij aanvraag tot lidmaatschap ontvangt het kandidaat lid een voorlopige aanvaarding met een geldigheidsduur van 6 maanden, welke vervalt na deze periode.
Tijdens deze periode komt de aanvaarding van deze club op de dagorde van de raad van bestuur JKA Vlaanderen.
Binnen de zes maanden volgend op ontvangst van de aanvraag spreekt de raad van bestuur JKA Vlaanderen zich uit over al of niet aanvaarding.
Dit standpunt wordt aan de club gemeld.
De voorlopige aanvaarding kan niet ingeroepen worden als reden tot definitieve aanvaarding.

 

Top


HOOFDSTUK 10 : ADMINISTRATIE

 

Aanvraag tot lidmaatschap.

 

Elke club die zich wenst aan te sluiten bij JKA Vlaanderen, moet de voorzitter van JKA Vlaanderen een aanvraag tot lidmaatschap, ondertekend door de voorzitter, secretaris, penningmeester en technisch clubverantwoordelijke, laten geworden.

Daarbij wordt vermeld :

 

Top