background

Statuten

 

  1. Hoofdstuk 1: algemeen
  2. Hoofdstuk 2: leden
  3. Hoofdstuk 3: algemene vergadering

 

Uittreksels uit de statuten van de vzw JKA Vlaanderen

 

Opmerking: Wens je de volledige statuten van de vzw JKA Vlaanderen in te kijken, dan kun je terecht op het secretariaat van de federatie.

Om geen misverstanden te laten ontstaan: de vzw JKA vlaanderen is een vereniging van clubs, niet van individuele beoefenaars.

 

Artikel 2 : Definitie

JKA = Japan Karate Association en verwijst naar de karate school JKA zoals geïnstrueerd door de JKA Nippon Karate Kyokaï gevestigd te Japan, met als hoofdzetel in 2004 te 2-23-15 Koraku Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004.

 

De technische leiding van JKA Vlaanderen gebeurt volgens de richtlijnen van de vzw JKA Belgium Academy met statutennummer 1777298 of ondernemingsnummer 464177167.

 

HOOFDSTUK I : ALGEMEEN.

 

Artikel 3 : Zetel

Zetel van de vzw is gevestigd in het gerechtelijke arrondissement Gent,
Tarbotstraat 1 te 9000 Gent.

 

Artikel 4 : Doel

Het doel van JKA Vlaanderen is bij te dragen tot de vooruitgang van JKA karate in Vlaanderen en hoofdstedelijk gewest Brussel.

 

Top

 

HOOFDSTUK II : LEDEN.

 

Artikel 7 : Aantal leden

Kunnen lid worden van de vzw, alle karateclubs die beantwoorden aan het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties.
De normen waaraan moet voldaan zijn om erkend te worden als een JKA karate beoefenende club zijn vermeld in het huishoudelijk reglement van de vzw

 

Artikel 9 : Hoe lid worden?

Iedere club die lid wenst te worden moet een schriftelijke aanvraag richten aan de raad van bestuur.
Bij de aanvraag moet het bewijs gevoegd worden dat zij voldoen aan alle voorwaarden voor lidmaatschap bij de vzw.
De raad van bestuur beslist over de aanvraag om lid te worden. (Gevolgd door procedure bij weigering en beroep.)

 

Artikel 10 : Relatie lid - vzw JKA Vlaanderen

De leden mogen hun statuten vrij opstellen op voorwaarde dat ze niet in tegenspraak zijn met deze Statuten en het huishoudelijk reglement van de vzw JKA Vlaanderen.
De relatie tussen de vzw en haar leden, alsook de relatie tussen de vzw en de karatebeoefenaars die deelnemen aan de werking van de aangesloten karateclubs, wordt geregeld door het huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten van de vzw JKA Vlaanderen en kan er niet tegen in gaan.

 

Artikel 11 : Ontslag van een lid

De leden kunnen ontslag nemen door een aangetekend schrijven te richten aan de raad van bestuur.
Elk lid dat de door hem verschuldigde bedragen niet betaalt of dat handelt tegen de richtlijnen van het huishoudelijk reglement, wordt als ontslaggevend beschouwd.
Het ontslag wordt door de raad van bestuur bekrachtigd en wordt van kracht vanaf de datum van deze beslissing. Deze beslissing wordt per aangetekende zending meegedeeld aan de betrokken club.
Beroep is niet mogelijk.

 

Artikel 12 : Uitsluiting van een lid.

De uitsluiting van een lid zal slechts wegens uitzonderlijke ernstige redenen zoals gedefinieerd in het huishoudelijk reglement voorgesteld kunnen worden aan de algemene ledenvergadering. (Gevolgd door procedure van uitsluiting.)

Artikel 13 : Schorsing van een lid.

Een schorsing van een lid kan wegens ernstige reden zoals gedefinieerd in het huishoudelijk reglement opgelegd worden door de raad van bestuur. De beslissing tot schorsing wordt per aangetekende brief meegedeeld aan de betrokken club.
Beroep is niet mogelijk.
Deze schorsing reikt maximaal tot de eerstvolgende ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kan bij gewone meerderheid deze schorsing verlengen.

 

Artikel 14 : Verantwoordelijkheid van de leden

De leden van de vzw zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de door de vzw aangegane verbintenissen ; zij zijn evenmin verantwoordelijk voor eventuele strafbare of quasi strafbare feiten. Zij kunnen enkel aangesproken worden tot beloop van hun bijdrage, niets meer.

Top

 

HOOFDSTUK III : ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 16 : Bevoegdheden en samenstelling

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar worden toegekend door Art. 4 van de ”Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen” van 27 juni 1921, zoals gewijzigd bij Wet van 2 mei 2002 en bij Wet van 16 januari 2003.
De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

 

Artikel 17 : Samenroeping

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste een vijfde van de leden het vraagt.
De algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in het eerste semester van het jaar.

(Gevolgd door procedures waarbij Algemene Vergaderingen nog kunnen samengeroepen worden)

Een lid kan, door middel van een volmacht ondertekend door de voorzitter, zijn vertegenwoordiging op de algemene ledenvergadering delegeren naar een ander vertegenwoordiger van een lid van een zelfde provincie.

 

Artikel 18 : Stemrecht

Elke vertegenwoordiger van een club waarvan het lidmaatschap bij de vzw in orde is zal op de algemene ledenvergadering stemrecht hebben evenredig met het aantal vergunninghouders die tot haar clubwerking zijn toegetreden en wel als volgt:
van 10 tot 50 vergunninghouders : 1 stem
van 51 tot 100 vergunninghouders : 2 stemmen
van 101 tot 150 vergunninghouders : 3 stemmen en zo verder per schijf van 50 vergunninghouders.

 

Het aantal vergunninghouders wordt bepaald op datum van 31 december van het afgelopen jaar.

De definitie van vergunninghouder is bepaald in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 19 : Statutenwijziging

De statutenwijziging behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering. (Gevolgd door de procedure om statuten te wijzigen.)

 

Artikel 20 : Besluiten.

De besluiten, genomen door de algemene vergadering, worden in een proces verbaal vermeld en overgeschreven in een register, getekend door de voorzitter en secretaris. Op aanvraag kan ieder lid ervan kennis nemen.
De besluiten worden aan de leden bekend per omzendbrief of door publicatie in het tijdschrift van de vzw.
De beslissingen die betrekking hebben op derden zullen per brief ter kennis gebracht worden van de belanghebbende derden.

 

Top